Arkissa voi harrastaa 4-vuotiaasta aina 19-vuotiaaksi. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Arkissa tehdään kaikenlaisia ja kaiken kokoisia rakennelmia eri materiaaleista, piirretään ja suunnitellaan, tehdään pienoismalleja, tutkitaan mm. rakenteita, muotoja, mittakaavaa, värejä, valoa ja varjoa, sekä tehdään tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin näyttelyihin ja taloihin. Työskentelyn pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kokeilemisessa ja kolmiulotteisessa rakentelussa. Tärkeintä työskentelyssä on itse oppimisprosessi; tekemisen ilo ja keksimisen riemu, oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, on yhtä paljon erilaisia näkökulmia kuin on tekijöitäkin.

Opetukseen voi tulla mukaan kaiken ikäisenä. Oppilaat hyväksytään mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet kurssit alkavat tammi- ja syyskuussa.

Arkkitehtuurin perusopetus

7–9-vuotiaille, 10–14-vuotiaille ja 15–19-vuotiaille on omat ryhmät.

Pesä, maja, omakotitalo, kylä, asuinalue, kaupunki, tulevaisuuden ympäristö; sisätila, ulkotila, mielikuvitustila…

Oma piha, lähiympäristö ja koulun lähipiiri kiinnostavat ja puhututtavat.  Myös tulevaisuuden kaupunki on lapsia ja nuoria kiehtova aihe ja kaupunkifantasiat ovat tuttuja monista seikkailuelokuvista ja sarjakuvista. Jokaisella meistä on lisäksi omakohtaisia kokemuksia elämisestä ja liikkumisesta omassa kaupungissa.

Opetuksessa ideoidaan, suunnitellaan, piirretään ja rakennetaan kaikenlaisista materiaaleista. Opetuksessa tutustutaan fantasiaprojektien avulla mm. arkkitehtuurin peruselementteihin; tilaan, valoon, väriin, muotoihin, materiaaleihin, rakenteisiin jne. Lisäksi suunnitellaan sisustuksia, rakennuksia ja laajempia kokonaisuuksia. Itse tekemällä opetellaan käytännön kautta erilaisten materiaalien käyttöä muotoilussa ja rakentamisessa. Opetus tapahtuu 12 oppilaan ryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa.

Arkkitehtuurikoulu Arkin opetus on laajan oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden/arkkitehtuurin taiteen perusopetusta.

Varhaisiän opetus

4–6-vuotiaiden opetus tapahtuu lapsi-vanhempi -ryhmissä, joissa kullakin lapsella on oma aikuinen työskentelypari mukana.

Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin osa-alueisiin ja lähiympäristöön mielikuvituksellisten rakenteluprojektien ja kolmiulotteisten kokeilujen avulla. Luovuudelle ei aseteta rajoja, ja yleensä tuloksena onkin mitä ihmeellisimpiä suunnitelmia ja ennennäkemättömiä rakennelmia.

Teemat vaihtelevat geometristen muotojen tutkimisesta ympäristötekijöihin, sisustukseen ja kaupunkisuunnitteluun.

Arkissa lasten ja nuorten kanssa arkkitehtuuriin liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä ja tutkitaan asioita kolmiulotteisesti. Tuloksena syntyy uskomattomia pienoismallirakennelmia! Lasten luontaista mielikuvitusta ja luovuutta tuetaan pedagogisin keinoin. Eläytymällä unelmiin opitaan myös todellisuudesta!

Opintojen laajuus

Arkkitehtuurin varhaisiän opinnot Arkissa ovat 48 + 2 tuntia, perusopinnot 60 + 36 tuntia, ja syventävät opinnot 120 + 36 tuntia lukuvuodessa. Varhaisiän opintoja (4–6-v.) on mahdollista suorittaa yhteensä 200 tuntia, perusopintoja (7–14-v.) 576 tuntia ja syventäviä opintoja (14–19-v.) 780 tuntia.

Pääsääntöisesti varhaisiän opintojen ja perusopintojen opetuskerran kesto on 2 x 45 minuuttia ja syventävien opintojen opetuskerta 4 x 45 minuuttia kerrallaan.

Opintokokonaisuudet muodostuvat lähiopetuksesta, tutustumiskäynneistä ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Lukuvuoteen sisältyvät syys-, kevät- ja kesälukukaudet. Opintokokonaisuuksien tuntimäärät vaihtelevat 37–120 tunnin välillä. Laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Arkin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa on yhteensä 14 kokoontumiskertaa lukukaudessa. Varhaisiän opinnoissa on yhteensä 12 kokoontumiskertaa lukukaudessa.

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen kokonaislaajuus on 1 300 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. Varhaisiän oppimäärän laskennallinen kokonaislaajuus on 200 tuntia. (Laskennallisesta laajuudesta päättää aina koulutuksen järjestäjä.)

Taiteen perusopetus

Arkkitehtuurikoulu Arkin toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Arkin opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 6.8.2002 vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteisiin (Dno 39/011/2002). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta, Vantaan kaupungin vapaa-ajanlautakunta ja Espoon kulttuurilautakunta ovat hyväksyneet ensin Arkkitehtuurikoulu Arkin opetussuunnitelman ja vuoden 2006 jälkeen Arkin laajan oppimäärän opetussuunnitelman.

Opetusministeri Sari Sarkomaa on 2007 myöntänyt Arkkitehtuurikoulu Arkille taiteen perusopetuksen järjestämisluvan. Vuoden 2008 alusta lähtien Arkki on saanut valtion opetustuntiperusteista tukea.

Tutustu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan.

Opetuksen rakenne

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat Arkissa varhaisiän opinnoista, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Lisäksi opintoihin voi sisällyttää erikoiskursseja ja erityisprojekteja. Varhaisiän opinnoissa opetus tapahtuu lapsi-vanhempiryhmissä, joissa jokaisella lapsella on oma vanhempi mukana.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Arkki järjestää osan opetuksesta kurssi- ja leirimuotoisena opetuksena, joka on avointa myös muille kuin taiteen perusopetuksen oppilaille.

Taiteen perusopetuksen opiskelijat voivat osallistua näihin kurssimuotoisiin opintoihin, ja sisällyttää näitä valinnaisia opintokokonaisuuksia vaadittaviin tuntimääriin, jolloin nämä opinnot luetaan hyväksi osana perus- tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksia.

Myös muualla kuin Arkissa suoritetut taideopinnot voidaan lukea hyväksi vaadittaviin tuntimääriin. Tällaisessa tapauksessa oppilaan tulee toimittaa koululle allekirjoitettu todistus muualla suoritettujen opintojen tuntimääristä.