Esipuhe

”Visuaaliset taiteet voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: maalaustaide on tarkoitettu katseltavaksi, veistoksia voi tarkastella useammalta puolelta, arkkitehtuuri on taidetta, jota koetaan kaikilla aisteilla tilassa liikkuen.”
Dan Rice

 

Tervetuloa käyttämään Arkkitehtuurikoulu Arkin kehittämää oppimateriaalikokonaisuutta Tilat, talot ja kaupungit. Tämä opetuspaketti on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun luokille 1–6. Tehtävissä yhdistetään useita eri oppiaineita arkkitehtuurin avulla. Alakoulun opetussuunnitelmaan ja sen eri aineiden sisältöihin pohjautuva opetuspaketti koostuu kolmesta aihealueesta; arkkitehtuurin peruskäsitteistä, asumisesta ja kaupungista.

Tilat, talot ja kaupungit kokonaisuuteen kuuluu aihealueittain johdantoarkit, tehtäväarkit ja niitä täydentävät apuarkit. Oppimateriaali on laadittu tulostettavien A4  -korttien muotoon ja ne ovat ladattavissa  pdf -muodossa.

 

miksi käyttää arkkitehtuuria apuna integroidussa opetuksessa?

Suomen perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus hyvään rakennettuun ympäristöön ja myös velvollisuus huolehtia siitä. Jotta lain tavoitteet toteutuisivat, tulee kansalaistaitoihin kuulua perusvalmiudet arvioida ympäristön laatua ja ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän rakennetun ympäristön muodostumiseen. Rakennettu ympäristö antaa kansakunnalle kasvot ja kertoo ajastamme ja arvostuksistamme myös jälkipolville.

Arkkitehtuurissa yhdistyy ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetin muodostuminen, osallistuva kansalaisuus, vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta eli kaikki ne asiat, jotka muodostavat Opetushallituksen perusopetuksen yleiset oppimistavoitteet ja sen keskeisen sisällön. (OPS, luku 7).

Tilat, talot ja kaupungit -opetuspaketti auttaa oppilaita yhdistämään tietoa eri aihepiireistä ja liittämään opittua tietoa reaalimaailmaan arkkitehtuurin avulla. Aihekokonaisuutena arkkitehtuuri on erinomainen väline integroidun opetuksen tarpeisiin. Arkkitehtuuri muodostaa arjen toimintaympäristömme ja kaikilla lapsilla on siitä omakohtaista kokemusta. Arkkitehtuurissa yhdistyy tiede ja taide, tekniikka ja talous, sekä sosiaalinen kanssakäyminen.

Opetuspaketin aihealueiksi on valittu arkkitehtuurin perusasioita, joiden avulla opetussuunnitelman eri osat kätevästi liittyvät yhteen. Luontainen tapa lähestyä lapsen mittakaavaa on edetä pienestä suurempaan. Lapsi kokee tilat suhteessa omaan kehoonsa, ja lähiympäristö on helpoimmin hahmotettavissa. Tutuimpia ovat arjen tilat kuten koti, koulu ja koulumatkan paikat, hiljalleen tutustutaan merkkirakennuksiin omassa kaupungissa ja omassa maassa, ja myöhemmin muissa maissa.

Opetuspaketin tehtävät koostuvat erilaisista prosesseista, joissa aiheita tutkitaan monesta näkökulmasta ja niihin syvennytään erilaisten harjoitusten avulla. Suunnittelu on oppimisprosessi oppilaille. Suunnittelutehtävien kautta he voivat laajentaa omaa tietämystään rakennetusta ympäristöstä ja siihen vaikuttavista päätöksentekoprosesseista. Lisäksi opetuspaketti tehostaa oppimista kolmiulotteisten työskentelymenetelmien avulla ja hyödyntää projektityöskentelyä, tekemällä oppimista ja käsillä ajattelemista. Tehtävät eivät ole askartelua vaan aivotyöskentelyä ja oppimista rakenteluprosessin avulla.

Lisämateriaalina suosittelemme käyttämään arkkitehtuuriin laajemmin keskittyvää Arkkitehtuurin työkalupakkia, joka löytyy nettisivuston lisämateriaaliosiosta.

miten oppimateriaalikokonaisuutta käytetään?

Johdantoarkit antavat opettajalle taustatietoa käsiteltävästä aihealueesta. Johdantoarkeissa nostetaan esiin aihealueiden keskeiset käsitteet ja asiayhteydet, ja kerrotaan mihin OPSin perusteisiin tehtävä liittyy. 

Tehtäväarkkeja on 12, niistä 3 käsittelee arkki- tehtuurin peruskäsitettä tilaa, 3 muotoja ja värejä, 3 asumista, ja 3 kaupunkia rakennettuna elinym- päristönä. Tehtäväarkit on jaoteltu luokka-asteiden mukaan luokille 1–2 / 3–4 / 5–6. Tehtäväarkeissa ilmoitetaan niissä käsiteltävä oppiaineet, esimer- kiksi HI+KU+ÄI, tehtävän sisältö, tavoitteet, mene- telmät, tarvittavat materiaalit ja tehtävään kuluva aika. Tehtäviä täydentävät apuarkit.

Apuarkkeja on 19 kappaletta; ne nopeuttavat teh- tävän tekoa ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Työskentelyprosessin yleinen kulku:
• Prosessin suunnittelu yhdessä oppilaitten kanssa tai ehdotetun mallin mukaan
• Tutkiminen, työskentely ja tiedonhaku
• Rakentelu ja kolmiulotteinen havainnointi
• Omien töiden esittely ja kriittinen analyysi
• Mahdollinen näyttely työskentelyprosesseista