Osallisuushankkeet

Arkki edistää lasten ja nuorten osallisuutta toteuttamalla osallistavan suunnittelun hankkeita (osallisuushankkeita). Suunnittelukohteita voivat olla yhtä hyvin kokonainen kaupunginosa kuin uusi koulu, muraali tai hissi.

Arkki osallisuushankkeiden toteuttajana

Arkki toteuttaa osallisuushankkeita osana Arkin oppilaiden viikottaista opetusta, koululaisryhmille kohdennetuissa työpajoissa tai kaikille avoimina työpajoina. Usein osallistamisen tilaa Arkilta kaupunki. Toisinaan myös erilaiset yhteisöt tilaavat Arkilta työpajoja voidakseen kuulla lasten ja nuorten näkökulmaa suunnitteluun.

Arkin osallisuushankkeet kattavat niin kaupunki- kuin rakennussuunnittelua sekä sisustussuunnittelua. Arkki on vuoteen 2024 mennessä järjestänyt yhteensä noin viisikymmentä erilaista osallisuushanketta, yleensä pääkaupunkiseudulla.

Työpajat alkavat tyypillisesti suunnittelukohteen analyysilla sitä esimerkiksi luonnostellen tai valokuvaten. Työpajat jatkuvat suunnittelulla, joka voi olla esimerkiksi piirtämistä, rakentelua legopalikoilla, pienoismallien rakentamista tai muita ilmaisun menetelmiä. Arkki huolehtii siitä, että osallistujien tekemät ehdotukset päätyvät suunnittelijan nähtäville.

Arkin osallisuushankkeista on tehty vuonna 2023 katsaus opinnäytetyönä. Opinnäytetyön aineistoa on mahdollista pyytää nähtäville Arkista.

Nykyinen hankekokonaisuus: Osallisuuden avaimia

Viime vuosina Arkki on toteuttanut osallisuushankkeitaan erityisesti oman Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuutensa puitteissa. Hankekokonaisuuteen on kuulunut muun muassa Arkin opetusryhmien keskusteluja suunnittelijoiden kanssa, Tapiolan kulttuuriaukion ideointia sekä erilaisia osallistavan suunnittelun hankkeita Helsingin Malmilla.

Seuraavassa esitellään Arkin aiempia osallisuushankkeita: opetusryhmien suunnittelupajoja, koululaisille suunnattuja työpajoja sekä avoimia työpajoja.

Aiempia osallisuushankkeita

Seuraavassa esitellään Arkin aiempia osallisuushankkeita: opetusryhmien suunnittelutehtäviä, koululaisille suunnattuja työpajoja sekä avoimia työpajoja.

Suunnittelutehtävä: Tiukula-talo

Tiukula-hankkeessa (2003–2005) Arkin opetusryhmät sekä suunnittelualueen lapset ja nuoret osallistuivat Pelastakaa lapset -yhdistyksen päämajan suunnitteluun Käpylässä. Hankkeessa Lapset ja nuoret osallistuivat lattia- ja seinämosaiikkien ja seinämaalausten suunnitteluun.

Lapset ja nuoret valitsivat vapaan assosioinnin ja tarinankerronnan kautta rakennuksen teemaksi merten elämän, ja he tutustuivat teemaan esimerkiksi luonnosteluretkellä Sea Life -yleisöakvaarioon. Lukuvuoden aikana Arkin oppilasryhmissä kehitettiin mosaiikki rakennuksen pääsaliin sekä erillisiä maalauksia talon käytäville.

Lapset ja nuoret pääsivät seuraamaan Tiukulan rakentumista. He tapasivat arkkitehteja ja osallistuivat rakentamisen tärkeimpiin vaiheisiin kuten peruskiven muurauksesta lattiamosakiikin valmistumiseen. Lapset ja nuoret Arkista ja lähialueelta maalasivat talon rakennusmaata suojanneen aidan. Rakennuksen avajaisiin he osallistuivat tasavallan presidentin kanssa.

Suunnittelutehtävä: Hernesaaren yleissuunnitelma

Hernesaaren yleissuunnitelma -hankkeessa (2006-2007) Arkin oppilaat osallistuivat Hernesaaren yleissuunnitelmaa koskevaan ideakilpailuun. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä kilpailussa tarkoitus ei ollut etsiä voittajaa, vaan herättää keskustelua ja kerätä ideoita kaupunkilaisilta. Kilpailuun osallistui myös kolme arkkitehtikonsulttia ja kaksi kansalaisryhmää.

Aluksi Arkin oppilaat vierailivat Hernesaaressa ja tutkivat aluetta moniaistillisesti. Osallistujat tekivät Hernesaaresta aistikarttoja: tuoksukartan, äänikartan, tekstuurikartan, struktuurikartan, materiaalikartan, viherkartan, muotokartan, värikartan ja jopa kartat sammakon, linnun ja etsivän näkökulmasta.

Suunnittelua tehtiin eri tavoin eri ikäryhmissä: nuorimmat oppilaat piirsivät, maalasivat ja rakentelivat Hernesaarta kertoen kuvitteellisia tarinoita alueen historiasta ja ihmisistä; perusopetuksen ryhmien oppilaat tekivät kilpailutehtävänannon mukaisia suunnitelmia; syventävät ryhmät tutustuivat nuorempien lasten suunnitelmiin ja tekivät kokonaiskatsauksen eri ehdotusten pääteemoista. Lopulta syntyi yhteinen suunnitelma, josta rakennettiin pienoismalli.

Arkin oppilaat pitivät suunnitelmistaan esitelmiä, joissa suuri yleisö saattoi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Arkin oppilaiden suunnitelmat saivat huomiota myös mediassa. Vielä vuonna 2012 Arkin oppilaat saivat tutustua kaupungin suunnitelmiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, joka oli hyödyntänyt suunnittelussa ideakilpailua ja siitä virinnyttä keskustelua.

Koululaistyöpaja: Maunula-hanke

Esikaupungeissa tapahtuu: Maunula -hankkeessa (2009) Maunulan ala-asteen koulun viidennet ja seitsemännet luokat tutustuivat Maunulan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa oman lähiympäristönsä kehittämiseen.

Oppilaat tutustuivat ensin siihen, miten Maunulan alue kehittyi esikaupunkialueeksi. Koululaiset tekivät myös tutustumisretken Maunulan keskustaan, missä he ottivat valokuvia yhtäältä säilyttämisen arvoisista asioista ja toisaalta niistä, joita olisi hyvä muokata tai poistaa. Luokassa koululaiset keskustelivat retkellä heränneistä ajatuksista.

Suunnittelutyöpajoissa oppilat piirsivät omien toiveidensa mukaisen, tulevaisuuden Maunulan. Oppilaita pyydettiin pohtimaan muun muassa liikennejärjestelyjä, palveluja ja rakennusten ulkonäköä. Oppilaiden omien suunnitelmien lisäksi työpajoissa käytiin läpi arkkitehtien suunnitelmia Maunulan keskusta-alueen uudistamiseksi.

Oppilaiden suunnitelmia esiteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupungeissa tapahtuu! -näyttelyssä, Palvelukeskus Saunabaarissa ja Maunulan aluefoorumilla, missä oppilaat esittelivät itse suunnitelmiaan maunulalaisille ja kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijoille.

Koululaistyöpaja: Malmin uusi kouluympäristö

Arkki järjesti Malmin uutta kouluympäristöä käsittelevät työpajat (2023) yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa Malmin peruskoulun Pohjolan ja Talvelantien toimipisteiden 2., 4., 6. ja 9. luokan oppilaille.

Eri luokka-asteet keskittyivät työpajoissaan eri asioihin. Nuorimmat eli 2. luokan oppilaat käsittelivät koulun väri- ja materiaalimaailmaa ja yksityiskohtia; 4. luokan oppilaat keskittyivät koulun ulkotiloihin ja pihaan; 6. luokat perehtyivät koulun sisätiloihin; 9. luokka pohti koulun ulkomuotoa ja rakennetta perustuen keskusteluihin siitä, millaisia tiloja ja toimintoja toimivassa koulussa on.

Kaikki luokat aloittivat työpajansa tutkimalla nykyistä kouluympäristöään. Oppilaat valokuvasivat koulua ja keskustelivat fasiltaattorin kanssa suunnittelun kannalta tärkeistä kysymyksistä. Suunnittelutyöpajoissa tehtiin omia ehdotuksia piirtäen, liimaten ja leikaten, pienoismalleja rakentaen ja legomalleja tehden.

Kullekin työpajoihin osallistuneelle luokalle annettiin lisäksi kysely, jossa oli mahdollista vastata myös muihin kuin oman luokka-asteen aihealueen kysymyksiin. Työpajoissa tehdyistä töistä järjestettiin näyttely Malmin peruskoulun Talvelantien toimipisteellä. Näyttelyssä vierailevat oppilaat, jotka eivät olleet itse osallistuneet työpajoihin, saivat näyttelyn aikana kertoa omista ajatuksistaan uuden kouluympäristön tulevaisuudesta.

Kunkin luokka-asteen työpajoja seurasi myös Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan edustaja. Oppilaiden työpajoissa tuottama aineisto toimitettiin eteenpäin uutta kouluympäristöä suunnitteleville arkkitehdeille.

Avoin työpaja: Townhouse legopalikoista

Townhouse legopalikoista -työpajassa (2013) helsinkiläiset tutustuivat kaupunkipientalon (townhouse) ideaan Arkin työpajassa, jonka Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto oli tilannut Arkilta.

Aluksi työpajan osallistujille esiteltiin tärkeimpiä kaupunkipientalojen periaatteita. Lapset ja vanhemmat suunnittelivat työpareina tai ryhminä unelmiensa townhousea. Lopuksi he rakensivat niitä legopalikoilla mittakaavaan 1:50. Osallistujia kannustettiin keskustelemaan rakentamisen aikana muiden kanssa, jotta townhouset kytkeytyisivät mahdollisimman luontevasti toisiinsa.

Työpajan lopuksi legorakennukset aseteltiin Kruunuvuorenrannan asemakaavakartan päälle. Työpajassa syntyi hyvin erilaisia ideoita ja monimuotoisia toteutuksia. Työpaja järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa.

Avoin työpaja: Iloinen pyöräilykaupunki

Arkin yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Tanskan suurlähetystön kanssa järjestämä Iloinen pyöräilykaupunki -työpaja (2016) oli osa valtakunnallista pyöräilyviikkoa ja Pyöräliikenne Helsingissä -näyttelyn tapahtumia. Työpajassa osallistujat suunnittelivat ja rakensivat uusia pyöräilyreittejä Helsingin kartan pohjalle. Rakentelussa käytettiin apuna legopalikoita. Osallistujat tutustuivat rakentelun lomassa Pyöräliikenne Helsingissä -näyttelyyn sekä Helsingin uusiin baanoihin ja pyöräreitteihin.

Tilaustyöpaja: Lasten hissi

Lasten hissi -hankkeessa (2019) Arkin opettajat järjestivät yksityisen yrityksen tilauksesta työpajan, jossa tulevan päiväkodin lapset saivat vaikuttaa siihen, millainen hissi päiväkotiin tulisi. Lapset hahmottelivat suunnitelmiensa vaikutusta hissitilaan 1:1 mittakaavan hissimallin avulla. Lasten suunnitelmat myös otettiin huomioon hissin toteutuksessa. Tietenkin lapset myös pääsivät lopuksi käyttämään valmista hissiä.